Privātuma politika

1 no 5 Redakcija1, 22.05.2020. Apturi Covid Lietotnes Privātuma politika 1 Privātuma politikas būtība un Lietotnes pārzinis .............................................................................................................. 1 2 Datu apstrādes mērķi ....................................................................................................................................................... 1 3 Datu apstrādes pamati ..................................................................................................................................................... 1 4 Personas, kuru dati tiek apstrādāti Lietotnes ietvaros ...................................................................................................... 2 5 Datu apstrādes veids........................................................................................................................................................ 2 6 Apstrādājamo datu kategorijas ......................................................................................................................................... 4 7 Datu glabāšana un dzēšana ............................................................................................................................................. 4 8 Datu saņēmēji .................................................................................................................................................................. 4 9 Lietotāja tiesības .............................................................................................................................................................. 4 10 Izmaiņas Privātuma politikā .............................................................................................................................................. 5 1 Privātuma politikas būtība un Lietotnes pārzinis 1.1 Lietotnes “Apturi Covid” (turpmāk Lietotne) privātuma politika (turpmāk Privātuma politika) sniedz ikvienam Lietotnes lietotājam (turpmāk Lietotājs) ieskatu par to, kā Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk SPKC) apstrādā personas datus Lietotnes ietvaros. 1.2 Šī Privātuma politika un Lietotnes noteikumi ir Lietotnes neatņemama sastāvdaļa. Pirms Lietotnes lietošanas uzsākšanas lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem dokumentiem. Lietotnes lietošana ir Lietotāja apstiprinājums, ka Lietotājs ir ar tiem iepazinies un Lietotājam tie ir saprotami un saistoši. 1.3 Lietotnes ietvaros personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar šajā Privātuma politikā norādītajiem Lietotnes mērķiem saistībā ar cīņu pret vīrusu Covid-19 (turpmāk Vīruss vai Covid-19). Lietotnes ietvaros personas dati netiek apstrādāti citiem ar Lietotni nesaistītiem mērķiem. 1.4 Uz personas datu apstrādi, ko ārpus Lietotnes veic SPKC vai atbilstoši normatīvajiem aktiem citas institūcijas sadarbībā ar SPKC, ir piemērojami attiecīgie normatīvie akti un ar to saistītie personas datu aizsardzības nosacījumi, tostarp SPKC Privātuma politika, kas pieejama SPKC mājaslapā. 1.5 Lietotnes personas datu pārzinis ir SPKC, adrese: Duntes iela 22, k-5, Rīga, Latvija, LV-1005, tālrunis: +371 67501590, e-pasts: das@spkc.gov.lv. 1.6 Lietotnes nodrošināšanai tiek piesaistīti tikai tādi Lietotnes uzturētāji apstrādātāji, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām informācijas drošības prasībām un apņemas ievērot normatīvajos aktos apstrādātājam noteiktos personas datu aizsardzības pienākumus. 2 Datu apstrādes mērķi 2.1 Lietotnes ietvaros datu apstrādes virsmērķis ir epidemioloģiskā drošība sabiedrības veselības aizsardzībai pret Covid-19 un ar to saistītie zemāk norādītie mērķi: 2.1.1 Covid-19 gadījumu ātrāka atklāšana un piesardzības pasākumu veikšana; 2.1.2 Covid-19 epidemioloģiskā uzraudzība, tostarp Covid-19 epidemioloģiskās izpētes veikšana, kas skar Covid-19 izplatīšanos laikā, teritorijā un veidā un kas dod iespēju izzināt un savlaicīgi veikt nepieciešamos profilakses un pretepidēmijas pasākumus, vienlaikus izvērtējot to efektivitāti; 2.1.3 sabiedrības informēšana par Covid-19 un izglītošana par Covid-19 profilaktiskajiem jautājumiem. 2.2 Attiecībā uz datiem, kas tiek apstrādāti Lietotnes tehniskā risinājuma ietvaros, piemēram, koda ievadīšana datu apstiprināšanai mērķis ir Lietotnes datu drošība un aizsardzība pret trešajām personām, tostarp Lietotnes konfidencialitāte un integritāte. 3 Datu apstrādes pamati Lietotnes ietvaros datu apstrādes pamati ir: 3.1 Sabiedrības interesēs, izpildot normatīvo aktu prasības SPKC darbojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem veselības jomā, tostarp epidemioloģiskās drošības jomā un atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.241 “Slimību profilakses un kontroles centra nolikums”, kas nosaka SPKC uzdevumus, funkcijas un tiesības. Vienlaikus SPKC savā darbībā ievēro citus saistošos normatīvos aktus, tostarp normatīvos aktus personas datu aizsardzības jomā un informācijas tehnoloģiju drošībā. Lietotnes risinājums dod Lietotājam iespēju atbalstīt SPKC un piedalīties Covid-19 izplatības ķēdes reakcijas pārraušanā ar iespēju aktivizēt citu Lietotāju apziņošanu saslimšanas gadījumā, kā arī saņemt savlaicīgi
2 no 5 informāciju, ja ir fiksēts iespējamais Covid-19 kontakts. Lietotnes funkcionalitātē ir ņemti vērā arī normatīvie akti, kas nosaka valsts pārvaldes darbības principus, lai Lietotne būtu Lietotājam saprotamā un ērti pieejamā veidā. 3.2 Lietotāja piekrišana Lietotnes ietvaros Lietotājs piekrišanu sniedz ar savu aktīvu darbību, gan izmantojot Lietotni, gan arī brīvprātīgi ievadot Lietotnē informāciju, kuras ievadīšana Lietotnē ir funkcionāli iespējama. 4 Personas, kuru dati tiek apstrādāti Lietotnes ietvaros 4.1 Lietotnes LietotājsLietotnes būtība ir dot iespēju ikvienai personai piedalīties Covid-19 apturēšanā un saņemt ziņu par iespējamu kontaktu ar Covid-19, tādēļ jebkuram sabiedrības pārstāvim ir tiesības kļūt par Lietotnes Lietotāju un būt par datu subjektu, kura dati tiek apstrādāti Lietotnes ietvaros. 4.2 Lietotāja pārstāvis Lietotnes pieejamība tiek nodrošināta bez diskriminācijas, vienlaikus ievērojot nepilngadīgo personu, kas vēl nav sasniegušas 13 gadu vecumu (attiecībā uz datu apstrādi) vai 14 gadu vecumu (attiecībā uz veselības informācijas apstrādi), papildu aizsardzību. Šādos gadījumos nepilngadīga Lietotāja pārstāvis vecāks vai cits tiesiskais pārstāvis kļūst par datu subjektu, kura dati (piemēram, norādītais kontakttālruņa numurs (turpmāk kontakttālrunis) saziņai ar SPKC) tiek apstrādāti Lietotnes ietvaros. Saziņa ar Lietotāja pārstāvi tiek veikta tikai apjomā, kas nepieciešams, lai sniegtu atbalstu pašam Lietotājam. Lietotāja pārstāvis kā datu subjekts var būt arī gadījumos, ja, piemēram, pilngadīgs Lietotājs ir izvēlējies norādīt sev tuva cilvēka kontakttālruni saziņai ar SPKC, lai Lietotājs ātrāk varētu saņemt sev nepieciešamo ziņu no SPKC. 5 Datu apstrādes veids Lietotnes ietvaros tiek veikta šāda datu apstrāde: datu apstrāde, uzsākot Lietotnes lietošanu; datu apstrāde, lietojot Lietotni; datu apstrāde, ko Lietotājs pats izvēlas sniegt SPKC. 5.1 Datu apstrāde, uzsākot Lietotnes lietošanu, ir, piemēram: Lietotāja atzīme Lietotnē par iepazīšanos ar Privātuma politiku un piekrišana Lietotnes noteikumiem. Lietotnes valodas izvēle Lietotnē valoda, kādā Lietotājam turpmāk tiks attēlota Lietotnes informācija. Lietotāja norāde par kontakttālruni saziņai ar SPKC un atzīme, ja tas ir Lietotāja pārstāvja (tuva cilvēka) kontakttālrunis. SPKC informāciju par kontakttālruni saņem tikai tad, ja ir iestājies Covid-19 kontakta risks. Līdz tam informācija SPKC nav pieejama. Kontakttālruņa aizsardzībai un precizitātei, kā arī Lietotnes integritātei un drošībai Lietotājam uz norādīto kontakttālruni tiek nosūtīts apstiprinājuma kods, kuru nepieciešams ievadīt, lai apstiprinātu Lietotnē norādīto kontakttālruni. izvēle par Bluetooth Low Energy (turpmāk bluetooth) tehnoloģijas aktivizāciju lai attiecīgi galiekārtai būtu iespēja fiksēt citas galiekārtas, ar kurām saskarsmes tuvums var liecināt par iespējamu risku kontaktam ar Covid-19. Ja bluetooth ir bijis aktivizēts kontakta brīdī, Lietotājam būs iespēja saņemt paziņojumu, ja Lietotāja galiekārtā būs konstatēts iespējamais kontakts ar Lietotāju, kam vēlāk ir apstiprināta Covid-19 saslimšana. Laikā, kad bluetooth nav aktivizēts, kontakti netiek fiksēti, un attiecīgi Lietotājam nav iespēja vēlāk par tiem saņemt paziņojumu, ja kāds no tiem ir bijis kā kontakts ar Lietotāju, kam vēlāk ir apstiprināta Covid-19 saslimšana. Ja tiek izmantota galiekārta ar operētājsistēmu, ko nodrošina Apple ir pietiekami, ja aktivizē bluetooth funkciju. Ja tiek izmantota galiekārta ar operētājsistēmu, ko nodrošina Android bluetooth funkcijas pilnai darbībai ir jāaktivizē arī GPS (atrašanās vietas funkcija). Tas nodrošina tikai kontaktu fiksēšanu. Šī prasība ir Android operētājsistēmas prasība, lai Lietotne spētu darboties, nevis Lietotnes prasība. Atrašanās vietas dati netiek saņemti un glabāti ne Lietotnē, ne arī SPKC. Statistiskā informācija par kopējo skaitu, cik kopumā Lietotāji ir veikuši Lietotnes lejupielādi un kāda ir Lietotnes izmantošanas popularitāte. 5.1.1 Lēmumu par Lietotnes lietošanu Lietotājs pieņem brīvi tikai pēc savas izvēles Lietotājam ir iespēja Lietotni jebkurā brīdī dzēst, kā arī to atkal lejupielādēt no jauna saskaņā ar Lietotnes noteikumiem. Lietotnes neizmantošana Lietotājam nerada pienākumus vai sekas, un Lietotājam ir tiesības saņemt SPKC atbalstu citos saziņas veidos. Tomēr Lietotnes neizmantošana vai nepilnīga izmantošana, piemēram, ja nav ieslēgta bluetooth funkcija vai norādīts kontakttālrunis, var nedot iespēju sniegt Lietotājam nepieciešamo atbalstu, kā arī var mazināt kopējo
3 no 5 sabiedrības aizsardzību cīņā pret Covid-19. 5.1.2 Lietotājam ir iespēja Lietotnes turpmākā izmantošanā izdarītās izvēles mainīt, tās atslēdzot vai ieslēdzot no jauna, tostarp dzēst vai norādīt citu aktuālo kontakttālruni, ja esošais ir mainījies. Lietotājs ikvienu izvēli izdara aktīvi , piemēram, ieslēdzot vai izslēdzot attiecīgo funkciju atbilstoši Lietotnes piedāvātajām iespējām. Ikviena šāda aktīvi izdarīta izvēle ir Lietotāja piekrišana un tā ir spēkā, līdz Lietotājs to atsauc vai Lietotni dzēš. Lietotāja izvēles izmaiņa attiecas uz turpmāko apstrādi. 5.2 Datu apstrāde, lietojot Lietotni, ir, pie mēram: 5.2.1 kontakta fiksēšana un paziņojuma saņemšana, ja ir konstatēts Covid-19 kontakta risks. Kontakta fiksēšana rodas, sastopoties galiekārtām, kurās lejupielādēta Lietotne ar izvēlētu aktīvu bluetooth funkciju. Bluetooth funkcija nedod iespēju apstrādāt Lietotāja atrašanās vietas datus pat tad, ja Lietotāja galiekārtā atrašanās vietas funkcionalitāte ir ieslēgta Lietotne un SPKC atrašanās vietas datus nesaņem un neapstrādā. Kontakta fiksēšanai tiek apstrādāta ar bluetooth tehnoloģiju saistītā minimālā informācija: šifrēts ID, kas regulāri tiek mainīts Lietotāja identitātes aizsardzībaitas nepieciešams, lai Lietotne atšķirt u dažādas galiekārtas, kas sazinās savā starpā, un informētu tās galiekārtas ar Lietotnēm, kuru savstarpējais kontakts var radīt inficēšanās risku ar Covid-19; kontakta ilgums nepieciešams, lai konstatētu kontaktus, kuru ilgum s rada paaugstinātu inficēšanās risku ar Covid-19 (~ 15+ minūtes); kontakta datums nepieciešams, lai konstatētu no Covid-19 slimī bas gaitas viedokļa aktuālus kontaktus (kontaktus pēdējo 14 dienu laikā); bluetooth signāla stiprums kontakta brīdī nepieciešams, lai konstatētu kontaktus, kuru att ālums rada paaugstinātu inficēšanās risku ar Covid-19 (~2 metri). 5.2.2 SPKC regulāri seko līdzi jaunākajiem pētījumiem, lai paaugstināta riska kontakta parametrus noteiktu iespējami atbilstošāk, un tie laiku pa laikam var mainīties. 5.2.3 Kontakta fiksēšanai nepieciešamie dati atrodas Lietotāja galiekārtā šifrētā veidā un, lai nodrošinātu to aizsardzību, ne Lietotājiem, ne arī SPKC nav piekļuves šiem datiem. SPKC sistēmā Lietotāja datikontakttālrunis, atzīme, ja tas ir Lietotāja pārstāvja kontakttālrunis, kontakta datums un ilgums, un bluetooth signāla stiprums tiek apstrādāti tikai no brīža, kad Lietotājs ir fiksēts iespējamais Covid-19 kontakts, par ko Lietotājs saņem Lietotnes paziņojumu. 5.2.4 Ja kontakttālrunis Lietotnē nav norādīts, SPKC nav iespēja ar Lietotāju sazināties. Tādēļ tikai Lietotāja izvēle nosaka, vai SPKC būs iespēja operatīvi Lietotājam sniegt atbalstu. Lietotne neliedz Lietotājam pašam sazināties ar SPKC citos saziņas veidos. Tomēr SPKC manuāla situācijas retrospektīva apzināšana var prasīt papildu laiku un nebūt precīza, jo īpaši attiecībā uz kontaktu iespējamo laiku un apjomu. 5.2.5 Paziņojuma aktivizācija Covid-19 saslimšanas gadījumāLietotājam, kam ir apstiprināta Covid-19 saslimšana, ir iespēja par to informēt citus Lietotājus, kuru galiekārtās ir fiksēts kontakts ar šo Lietotāju. Šāda atbildīga rīcība būtiski palīdz ne tikai ikvienam informētajam Lietotājam un viņa kontaktiem , bet arī samazina Covid-19 izplatību sabiedrībā kopumā. Informāciju par personu, kam ir apstiprināta Covid-19 saslimšana, SPKC saņem normatīvo aktu ietvaros epidemioloģiskās drošības pasākumu uzsākšanai no medicīnas iestādēm ar Lietotni nesaistītā veidā. 5.2.6 SPKC piešķir Lietotājam unikālu vienreiz izmantojamu kodu, kuru ievadot Lietotnē, Lietotājs izdara izvēli aktivizēt paziņojumu nosūtīšanu uz to Lietotāju galiekārtām, kurās ir fiksēts kontakts ar Covid-19 saslimušā Lietotāja galiekārtu. Lietotāja, kurš aktivizējis paziņojuma sūtīšanu, identitāte netiek atklāta vai sūtīta uz paziņojumu saņēmušo galiekārtu, un Lietotājiem, kas saņem paziņojumu, nav pieejama. Arī Covid-19 saslimušajam Lietotājam nav pieejama informācija par galiekārtām, kas ir saņēmušas pēc aktivizācijas koda ievadīšanas nosūtīto paziņojumu. 5.2.7 Pēc tam, kad Lietotājs, kam apstiprināts Covid-19, ir aktivizējis paziņojumu izsūtīšanu, SPKC sistēma saņem informāciju par tiem Lietotājiem iespējamiem COVID-19 kontaktiem, kuri ir norādījuši kontakttālruni saziņai ar SPKC. Pēc informācijas saņemšanas SPKC uzsāk saziņu ar attiecīgajiem Lietotājiem ārpus šīs Lietotnes tvēruma atbilstoši normatīvajiem aktiem epidemioloģiskās drošības jomā un saskaņā ar SPKC Privātuma politiku. 5.3 Datu apstrāde, ko Lietotājs pats izvēlas sniegt SPKC 5.3.1 Lietotnes ietvaros Lietotājam ir iespēja izvēlēties izmantot arī citas Lietotnē pieejamās funkcijas, tostarp aizpildīt simptomu pašpārbaudes informāciju. Lietotāja sniegtā simptomu pašpārbaudes informācija nedod iespēju SPKC identificēt Lietotāju, kā arī šāda informācija netiek sasaistīta ar
4 no 5 Lietotāja personas datiem, kas Lietotnē tiek norādīti, piemēram, Covid-19 iespējamā kontakta fiksēšanai. SPKC simptomu pašpārbaudes ietvaros saņem tikai to informāciju, ko Lietotājs izvēlas sniegt SPKC. Lai dotu objektīvāku pārskatu par sabiedrības veselības simptomu dinamiku, no Lietotāja saņemtajai simptomu pašpārbaudes informācijai var tikt pievienots SPKC sistēmas ģenerēts ID tas nedod iespēju identificēt Lietotāju un nodala tikai atsevišķos laikos saņemtu informāciju. 5.3.2 Lietotāja izvēle iesniegt šo informāciju SPKC ir Lietotāja piekrišana, ka SPKC šo informāciju var apstrādāt Covid-19 epidemioloģiskai uzraudzībai, tostarp Covid-19 epidemioloģiskai izpētei. 5.3.3 Šāda informācija var saturēt kopējai izpētei nepieciešamos datus, tostarp Lietotāja norādīto informāciju par pašsajūtas simptomiem, vecuma grupu, dzimumu un teritoriju (rajonu), kas neatklāj informāciju par Lietotāja atrašanās vietu. 5.3.4 Šād a informācija tiek apstrādāta uz Covid-19 simptomātikas izpētei nepieciešamo laiku. Šāda informācija netiek kombinēta ar Lietotāja kā pacienta medicīnas datiem un netiek izmantota Lietotāja individuālā veselības stāvokļa izvērtēšanai vai citādai apstrādei. 6 Apstrādājamo datu kategorijas 6.1 Lietotnes ietvaros tiek apstrādāti šādi dati: - Lietotāja pamatdati, piemēram, Lietotāja norādītais kontakttālrunis; - Lietotnes tehniskie dati, piemēram, Lietotnes paziņojumu attēlošana un Lietotnes valodas iestatījumi. 6.2 Papildus Lietotnes ietvaros tiek apstrādāta šāda informācija: - Lietotāju simptomātikas informācija, piemēram, pašpārbaudes ietvaros Lietotāju iesniegtā informācija SPKC. Šajā informācijas kopumā tiek apstrādāta Lietotāju brīvprātīgi sniegtā informācija. Šī informācija netiek apstrādāta veidā, kas ļautu to attiecināt uz konkrētu Lietotāju kā identificētu vai identificējamu fizisku personu. 7 Datu glabāšana un dzēšana 7.1 Lietotnes ietvaros apstrādāto dat u glabāšana ir cieši saistīta ar Lietotnes datu apstrādes mērķa sasniegšanu. Lietotnes dati, kuriem ir īslaicīgs glabāšanas laiks, piemēram, galiekārtā fiksētie bluetooth kontakti, tiek automātiski dzēsti uzreiz pēc katra attiecīgā perioda noslēguma. Piemēram, galiekārtā fiksētie bluetooth kontakta dati, kas ir vecāki par 14 dienām, tiek automātiski dzēsti. Lietotnē esošie dati tiek dzēsti, ja Lietotājs izvēlas dzēst Lietotni no savas galiekārtas. Dati , ko saņem SPKC, piemēram, kontakttālrunis Covid-19 iespējamā kontakta gadījumā, SPKC sistēmā tiek apstrādāti uz saziņai nepieciešamo laiku un , kur tas piemērojams, uz nepieciešamu ilgāku laiku saskaņā ar SPKC saistošajos normatīvajos aktos noteikto regulējumu. 7.2 Dati, kuru apstrādei Lietotājs dod piekrišanu, piemēram, kontakttālrunis, Lietotnē tiek apstrādāti tikai uz piekrišanas spēkā esamības laiku līdz brīdim, kad piekrišana tiek atsaukta, piemēram, kad Lietotājs norādīto kontakttālruni maina vai dzēš. 7.3 Dati, kas nepieciešami Lietotnes kopējai darbībai, piemēram, Lietotnes valodas izvēle, Lietotnē tiek dzēsti, tiklīdz Lietotājs izvēlas kopumā dzēst Lietotni. 7.4 Dati, kas tiek saņemti SPKC sistēmā, piemēram, informācija saziņai ar Covid-19 iespējamo kontaktu un pašpārbaudes ietvaros Lietotāju sniegto simptomātiku, tiek apstrādāti uz nepieciešamo laiku atbilstoši normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei. SPKC sistēmā esošie dati tiek glabāti drošā veidā saskaņā ar normatīvajiem aktiem informācijas tehnoloģiju drošības jomā. Dati netiek glabāti ārpus Eiropas Savienības. 8 Datu saņēmēji 8.1 Lietotnes ietvaros iegūtos datus savas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros apstrādā SPKC. 8.2 Epidemioloģiskās izpētes nolūkots SPKC nepieciešamības gadījumā normatīvo aktu ietvaros var sadarboties ar pētniekiem, kas sniedz atbalstu sabiedrības veselības jomā. Datu drošība tiek īstenota saskaņā ar normatīvajiem aktiem, saglabājot konfidencialitāti un, cik iespējams, datus anonimizējot. 9 Lietotāja tiesības 9.1 Ikvienam Lietotājam un tā pārstāvim ir tiesības īstenot normatīvajos aktos paredzētās datu subjekta tiesības, tostarp tiesības sazināties ar SPKC un saņemt informāciju par SPKC ietvaros veikto Lietotāja
5 no 5 personas datu apstrādi. 9.2 Lietotājam ir tiesības izmantot Lietotnē pieejamo funkcionalitāti, tostarp, piemēram, attiecībā uz kontakttālruņa labošanu un dzēšanu, kā arī attiecībā uz datiem, kas ir sniegti SPKC, vērsties SPKC un lūgt datu labošanu, apstrādes ierobežošanu un dzēšanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos apstrādes nosacījumus un ierobežojumus. 9.3 Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt Lietotnē sniegtās piekrišanas, attiecīgi veicot iestatījumu izmaiņas Lietotnē. Attiecībā uz datiem, kas ir jau sniegti SPKC, Lietotājam ir tiesības iesniegt pieprasījumu SPKC, sazinoties ar SPKC. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes tiesiskumu, kas veikta līdz piekrišanas atsaukumam. 9.4 Attiecībā uz automatizētu kontaktu fiksēšanu un paziņojumu (notifikāciju) saņemšanu par iespējamo kontaktu ar Covid-19 Lietotājam ir iespēja izdarīt savu izvēli, ieslēdzot vai izslēdzot Lietotnes bluetooth funkcionalitāti. Paziņojums par iespējamo kontaktu ar Covid-19 nav uzskatāms par SPKC apstiprinātu kontaktpersonu ar Covid-19 saslimušu personu vai par Covid-19 diagnozes apstiprinājumu. Lietotnes funkcionalitāte dod Lietotājam iespēju saņemt SPKC speciālistu atbalstu, ja Lietotājs ir norādījis kontakttālruni. Atteikšanās Lietotnē norādīt kontakttālruni ir Lietotāja izvēle atteikties no SPKC speciālistu saziņas, lai sniegtu ātrāku atbalstu Lietotājam. Tas nemazina Lietotāja tiesības pašam sazināties ar SPKC citos saziņas veidos. 9.5 Lietotāja tiesību praktisko izpildi SPKC ir iespēja īstenot attiecībā uz Lietotāja datiem, ko var identificēt kā konkrētā Lietotāja datus. Atbilstoši normatīvajiem aktiem datu subjekta tiesības netiek attiecinātas uz anonīmas informācijas apstrādi, tostarp statistikas vai pētniecības nolūkos. Anonīma informācija ir informācija, kas neattiecas uz identificējamu personu, un dati, kas ir apstrādāti anonīmā veidā, kas nedod iespēju identificēt personu. 9.6 Informācija saziņai ar SPKC 9.6.1 Saziņai ar SPKC, lai saņemtu papildu informāciju saistībā ar Lietotni: adrese: Duntes iela 22, k-5, Rīga, Latvija, LV-1005 tālrunis: +371 67501590, tālrunis jautājumiem par Covid-19: +371 67387661 fakss: 67501591 mājaslapa: https://spkc.gov.lv 9.6.2 E-pasts saziņai ar SPKC personas datu aizsardzība speciālistu personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumos: das@spkc.gov.lv 9.7 Jautājumos par personas datu apstrādi un aizsardzību Lietotājam ir tiesības ar iesniegumu vērsties arī Datu valsts inspekcijā. 10 Izmaiņas Privātuma politikā 10.1 SPKC ir tiesības mainīt un atjaunināt Privātuma politiku. 10.2 Informācija par Privātuma politikas izmaiņām tiks norādīta Privātuma politikas atjauninātajā versijā, norādot Privātuma politikas aktuālo datumu. Lietotājam ir pienākums iepazīties ar aktuālo Privātuma politikas redakciju, kas ir pieejama Lietotnē. 10.3 Ja Lietotājam nav pieņemamas ar Lietotnes aktualizāciju veiktās Privātuma politikas izmaiņas, Lietotājam ir pienākums pārtraukt Lietotnes izmantošanu un dzēst to no galiekārtas. Lietotnes turpināta izmantošana ir apst iprinājums, ka Lietotājs ir iepazinies ar Lietotājam sniegto atjauninājumu informāciju un Lietotājam tā ir saprotama un saistoša.

Kontakti

Kontakti medijiem

prese@spkc.gov.lv


Uzziņas par Covid-19 un lietotnes darbību

67387661


Cita noderīga informācija šeit.