Memorands

1 no 3 MEMORANDS sabiedrības līdzdalībai COVID-19 ierobežošanā Ņemot vērā 2020.gada 12.martā izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijā un uzsāktos sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus; balstoties uz Latvijas iedzīvotājiem kopīgām demokrātiskām vērtībām, solidaritāti un katras privātpersonas lomu visas sabiedrības ieguvumos; apzinoties COVID-19 draudus Latvijas iedzīvotāju veselībai, dzīvībai un iespējām brīvi pārvietoties pašlaik un ilgākā laika periodā; novērtējot tehnoloģiju progresu un priekšrocības, kas var sniegt būtisku atbalstu COVID-19 apturēšanā; apzinoties, ka lietotne ir daļa no kopējā pasākumu kopuma, kas ir nepieciešams COVID-19 ierobežošanai, lai palīdzētu veicināt visas sabiedrības piesardzību un novērstu tālāku vīrusa izplatību; darbojoties saskaņā ar ārstu, zinātnieku un Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) profesionālajām norādēm veselības jomā, lai sasniegtu iespējami labāko sabiedrības veselības rezultātu aizsardzībā pret COVID-19; konsultējoties ar Datu valsts inspekciju, lai nodrošinātu atbilstošu lietotāju privātuma aizsardzību; zemāk parakstījušies Dalībnieki privātas iniciatīvas vadīti vienojas kopīgam darbam pie risinājuma - lietotnes, lai dotu ikvienam iedzīvotājam iespēju līdzdarboties kopējai cīņai ar COVID-19. Mūsu iniciatīvas virsmērķis ir Latvijas iedzīvotāju veselība un drošība COVID-19 vīrusa laikā. Mūsu kopīgā darba mērķis ir izstrādāt risinājumu - lietotni, kas ļauj sabiedrībai iesaistīties COVID-19 ierobežošanā, lai novērstu vīrusa tālāku izplatību, vienlaicīgi dodot iespēju pakāpeniski mazināt sabiedriskās dzīves ierobežojumus un atjaunot sabiedrisko un ekonomisko aktivitāti. Pamatprincipi: - Lietotnes izstrādi balstīt uz sabiedrības interesēm piemērotiem, nepieciešamiem un proporcionāliem risinājumiem; - Lietotnes darbībā ievērot atklātību un pirms lietotnes izmantošanas uzsākšanas nodrošināt lietotājiem informāciju par lietotnes mērķi un iespējām; - Lietotni nodrošināt tikai uz objektīvi nepieciešamo laiku. Lietotnes pārzinis SPKC lemj par lietotnes darbības izmaiņām vai pārtraukšanu, ņemot vērā sabiedrības veselības apsvērumus. Lietotnes darbības nosacījumi: - Lietotnes uzstādīšana un izmantošana ir bezmaksas un brīvprātīga; - Lietotne nezina un nevar atklāt lietotāja un kontaktpersonu ģeogrāfiskās koordinātas; - Lietotne neievāc un neapstrādā datus, kas nav nepieciešami šajā Memorandā norādītā mērķa sasniegšanai; - Jebkuri lietotāju dati tiek izmantoti tikai sabiedrības veselībai un nav pieejami jebkādiem citiem valsts, pašvaldību vai komerciāliem mērķiem; - Lietotne darbojas, ievērojot cilvēktiesības, un atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajam regulējumam un vadlīnijām attiecībā uz datu apstrādi un drošību. Lietotājs pats pārvalda savus datus: - Lietotājs var brīvprātīgi izmantot lietotnes papildu iespējas savas veselības uzraudzībai un sadarbībai ar veselības iestādēm; - Ja lietotājs izvēlas sniegt savus datus, tos apstrādā tikai konkrētam mērķim, par ko lietotājs tiek skaidri informēts; - Anonimizācijai un pseidonimizācijai, kur vien tas iespējams, tiek dota priekšroka; - Ja lietotājs ir sniedzis piekrišanu datu apstrādei lietotājam ir tiesības šādu piekrišanu jebkurā laikā brīvi atsaukt.
2 no 3 Iniciatīvas grupas ikviens Dalībnieks: - lietotnes veidošanā un veicināšanā piedalās brīvprātīgi un nesaņem par to atlīdzību no valsts vai citiem Dalībniekiem; - izdevumus, kas rodas, ieguldot savu darbu, laiku un resursus, sedz no saviem līdzekļiem; - nodrošina sava ieguldījuma atbilstību integrētas datu aizsardzības, tostarp datu aizsardzības pēc noklusējuma, un drošības prasībām; - ievēro konfidencialitāti attiecībā uz jebkuru saistībā ar lietotnes izstrādi iegūtu informāciju vai datiem gan lietotnes izstrādes gaitā, gan pēc sadarbības beigām uz neierobežotu laiku; - var pārtraukt līdzdalību Memorandā, paziņojot par to citiem Dalībniekiem, cik vien iespējams savlaicīgi, un ievērojot savu lomu lietotnes izstrādē un sadarbības mērķi; - apzinās, ka lietotnes uzturēšana un veicināšana ilgtermiņā var būt resursietilpīga, tādēļ risināma atsevišķi sadarbībā ar lietotnes īpašnieku un pārzini; - koordinē ar pārējiem Dalībniekiem publiskos paziņojumus saistībā ar sadarbību. Iniciatīva ir atvērta sadarbībai ar ikvienu, respektējot izstrādes un sadarbības pamatprincipus. Intelektuālais īpašums - Intelektuālā īpašuma tiesības uz lietotni vai saistītajiem risinājumiem, tostarp ar lietotnes izstrādi saistītās autora mantiskās tiesības no izstrādes sākuma ir SPKC. Dalība lietotnes izstrādē nemaina un neietekmē intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder katram no Dalībniekiem vai trešajām personām līdz lietotnes izstrādei; - Pārtraucot dalību, Dalībnieks neizvirza pretenzijas saistībā ar intelektuālo īpašumu uz savu ieguldījumu saistībā ar lietotni; - Dalībnieki neizmanto sadarbības ietvaros radīto tālāk jebkādiem komerciāliem mērķiem; - Katrs Dalībnieks savā darbā pārliecinās, vai neizmanto vai neaizskar citas personas intelektuālo īpašumu prettiesiski, tai skaitā attiecībā uz lietotnes sastāvdaļām. Jautājumus, kas nav minēti šajā Memorandā, risina saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un demokrātiskas valsts principiem atbilstoši sadarbības mērķim un būtībai. Rīgā, 2020.gada 28.aprīlī Šī Memoranda Dalībnieki ir visi Dalībnieki, kas parakstījuši šo Memorandu vai ar atsevišķu paziņojumu pievienojušies vēlāk. Dalībnieku saraksts tiek uzturēts atsevišķi un ir neatņemama šī Memoranda sastāvdaļa. DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
3 no 3 PIELIKUMS Memorandam sabiedrības līdzdalībai COVID-19 ierobežošanā Dalībnieki, kas parakstījuši “Memorandu sabiedrības līdzdalībai COVID-19 ierobežošanā”: Andris K. Bērziņš "Latvijas Mobilais Telefons" SIA SIA "MAK IT" SIA "Autentica" SIA "TestDevLab" SIA "Mobilly" SIA ZIPPY VISION Gundars Bērziņš Leo Seļāvo SIA "DDB WORLDWIDE LATVIA" SIA "Wrong Digital" SIA "Deep White"

Kontakti

Kontakti medijiem

prese@spkc.gov.lv


Uzziņas par Covid-19 un lietotnes darbību

67387661


Cita noderīga informācija šeit.