Lietotnes noteikumi

1 no 6 Redakcija1, 22.05.2020. Apturi Covid Lietotnes noteikumi 1 Lietotnes mērķis un būtība ............................................................................................................................................... 1 2 Lietotnes iespējas............................................................................................................................................................. 1 3 Lietotnes darbības nosacījumi .......................................................................................................................................... 2 4 Lietotnes funkcionālais risinājums .................................................................................................................................... 3 5 Lietotnes darbības pieejamība ......................................................................................................................................... 4 6 Intelektuālais īpašums ...................................................................................................................................................... 6 7 Izmaiņas Lietotnes noteikumos ........................................................................................................................................ 6 8 Citi noteikumi .................................................................................................................................................................... 6 1 Lietotnes mērķis un būtība 1.1 Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) ir izveidojis lietotni “Apturi Covid” (turpmāk Lietotne), lai sniegtu iedzīvotājiem atbalstu vīrusa Covid-19 (turpmāk Vīruss vai Covid-19) ierobežošanā. Lietotnes tehniskais risinājums ir tapis, pateicoties sabiedrības iesaistei saskaņā ar Memorandu sabiedrības līdzdalībai COVID-19 ierobežošanā. Lietotnes pārzinis ir SPKC. Izmantojot Lietotni, lietotājs (turpmāk Lietotājs) palīdzēs sargāt savu ģimeni, kaimiņus, kā arī katra Latvijas iedzīvotāja veselību cīņā ar Covid-19 izplatību. 1.2 Lietotnes turpmākā darbībā ikviena Lietotnes Lietotāja līdzdarbošanās un sapratne par Vīrusa radīto risku nopietnību ir nozīmīga, jo, tikai SPKC un sabiedrībai darbojoties kopā, ir iespēja aizsargāt ikvienu iedzīvotāju individuāli. Lietotnes mērķis ir veicināt epidemioloģisko drošību, tostarp epidemioloģisko uzraudzību, lai mazinātu sabiedrības veselības apdraudējumu, ko izraisa Covid-19 izplatības iedarbība. Lietotne palīdzēs SPKC ātrāk atklāt un izmeklēt Covid-19 iespējamos inficēšanās gadījumus, organizēt piesardzības pasākumus, kā arī uzlabos sabiedrības un arī Lietotāju informētību, kas savukārt mazinās kopējos Covid-19 izplatības riskus. 1.3 Lietotne ir daļa no kopējiem Latvijā īstenotajiem pasākumiem, lai aizsargātu iedzīvotāju veselību no Covid-19 turpmākas izplatības. Lietotnei ir būtiska loma, lai iedzīvotājiem būtu iespēja turpināt savas ikdienas sociālās un ekonomiskās gaitas, vienlaikus saglabājot iespēju saņemt informāciju, ja ir noticis kontakts ar personu, kam ir konstatēts Covid-19. Vīrusa pazīmes ne vienmēr ir saskatāmas vai sajūtamas Lietotne ir papildu maņa, kas var palīdzēt uzzināt arī par tiem kontaktiem ar Covid-19, kas var rasties nejauši vai neapzināti, kā arī uzzināt par tiem pašpārbaudē konstatētajiem veselības simptomiem, kas var palīdzēt pieņemt lēmumu par tālāko rīcību turpināt pašpārbaudi, konsultēties vai meklēt medicīnisko atbalstu. 1.4 Lietotne izstrādāta, ievērojot cilvēka pamattiesības un nodrošinot Lietotnes mērķu sasniegšanu Lietotāja privātumam draudzīgā veidā atbilstoši personas datu aizsardzības un speciālo normatīvo aktu prasībām veselības jomā un informācijas tehnoloģiju drošībā, kā arī vadoties no Eiropas vadlīnijām un rekomendācijām cīņā pret Covid-19. 1.5 Šie Lietotnes noteikumi un Lietotnes privātuma politika ir Lietotnes neatņemama sastāvdaļa. Pirms Lietotnes lietošanas uzsākšanas lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem dokumentiem. Lietotnes lietošana ir Lietotāja apstiprinājums, ka Lietotājs ir ar tiem iepazinies un Lietotājam tie ir saprotami un saistoši. 1.6 Platformu, kurā pieejama Lietotne, turētājiem (piemēram, Google Play un Apple App Store) var būt papildu nosacījumi, kas Lietotājam jāievēro pirms Lietotnes lejupielādes un lietošanas laikā. Platformas turētāja saistības un piešķirtās tiesības ir atbilstoši Platformas turētāja norādītajam apjomam. Jautājumos, kas skar pašu Lietotni, Lietotājs vēršas pie SPKC. 1.7 Uz saziņu, kas tiek veikta ar SPKC vai citām institūcijām ārpus Lietotnes, ir piemērojami attiecīgie normatīvie akti un ar to saistītie personas datu aizsardzības nosacījumi. 2 Lietotnes iespējas 2.1 Kontaktu fiksēšanas un brīdināšanas funkcija. Lietotne dod Lietotājam iespēju līdzdarboties Covid-19 apturēšanā. Lietotne sazinās ar tuvumā esošām citām Lietotnēm ar Bluetooth Low Energy (turpmākbluetooth) tehnoloģiju palīdzību un fiksē gadījumus, kad tuvumā atrodas cita Lietotāja galiekārta. Ja Lietotājam ir apstiprināta Covid-19 saslimšana, Lietotājam ir iespēja informēt citus Lietotājus, kam galiekārta ir konstatējusi kontaktu ar saslimušo Lietotāju. Lietotne sniedz iespēju informēt arī tos kontaktus, kas Lietotājam var rasties neapzinātā veidā, piemēram, ilgāku laiku esot sabiedriskā vietā vai publiskā pasākumā. Lietotne ir būtisks palīgs SPKC, jo ļauj iegūt informāciju, kas citādi nebūtu pieejama vai SPKC prasītu lielu manuālu darbu un papildu resursus. Lietotne iedod laiku, ko SPKC var veltīt Lietotājiem, kam ir konstatēts potenciālais kontakts ar Covid-19, un tas ļauj uzsākt nepieciešamos piesardzības pasākumus, tostarp sniegt Lietotājam laicīgu konsultāciju un laboratorisku izmeklēšanu, ja Lietotājam konstatē Covid-19 saslimšanas simptomus.
2 no 6 2.2 Simptomu pašpārbaudes funkcija un līdzdalība kopējā Covid-19 simptomu apzināšanā. Simptomu pašpārbaudes funkcija dod iespēju ātrā un Lietotājam ērtā veidā sniegt atbildes uz Lietotnē pieejamajiem jautājumiem un saņemt turpmākās norādes par iespējami nepieciešamajām papildu veselības pārbaudēm vai iespējamas pašizolācijas uzsākšanas vajadzību saistībā ar Covid-19. Tas vienlaikus dod iespēju Lietotājam līdzdarboties Covid-19 simptomu apzināšanā un palīdzēt SPKC uzzināt par kopējo situāciju sabiedrībā saistībā ar Covid-19 izplatīšanās pazīmēm, to attīstību un intensitāti, lai laicīgi uzsāktu papildu izpētes un piesardzības pasākumus, ja rastos tāda nepieciešamība. 2.3 Aktuālās informācijas pieejamība. Lietotājs ar Lietotnes palīdzību var saņemt informāciju saistībā ar Covid-19 aktuālajiem jautājumiem, tostarp informāciju par Vīrusa izplatīšanos un veicamajiem piesardzības pasākumiem. Lietotne ir viens no informatīviem avotiem, kas dod tiešāku saikni starp SPKC un sabiedrību. Lietotnes ietvaros netiek paredzēta produktu vai tml. reklāmas materiālu izvietošana. Atsevišķas Lietotnes sadaļas var nebūt uzreiz pieejamas pilnā apjomā un tiks nodrošinātas pakāpeniski, attīstot Lietotni. 3 Lietotnes darbības nosacījumi 3.1 Lietotnes uzstādīšana un izmantošana ir bezmaksas un brīvprātīga. Lietotājam pēc savas izvēles ir iespēja izmantot visas piedāvātās Lietotnes funkcijas vai arī tikai kādu daļu no tām. Lietotnes neizmantošana nerada papildu saistības un vienlaikus nemazina personas tiesības un pienākumus attiecībā uz normatīvajos aktos paredzētajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem. Lietotnes neizmantošana var mazināt vai paildzināt Lietotāja iespējas uz savlaicīgu informācijas saņemšanu, īpaši, ja Lietotājs ir atradies nejaušā vai neapzinātā kontaktā ar personu, kam ir konstatēts Covid-19, vai arī ja ar Covid-19 saslimusī persona neatceras visas personas, ar kurām ir bijusi tuvumā. 3.2 Lietotājs var uzsākt un pārtraukt Lietotnes lietošanu, kā arī mainīt izvēlei pieejamos Lietotnes iestatījumus pēc sava ieskata. Lietotāja veiktās izmaiņas Lietotnes iestatījumos tiek attiecinātas uz Lietotnes turpmāko funkciju pieejamību un neietekmē apstrādi, kas veikta līdz izmaiņu veikšanai. 3.3 Lietotne nereģistrē un attiecīgi nevar atklāt Lietotāja un personu, ar ko Lietotājam ir bijis kontakts, galiekārtu ģeogrāfiskās koordinātas (atrašanās vietas datus). 3.4 Lietotne nesaņem un neapstrādā datus, kas nav nepieciešami Lietotnes mērķa īstenošanai, tostarp Lietotnei nav piekļuves Lietotāja galiekārtā ievadītajam kontakttālruņu numuru sarakstam un fotogalerijām. 3.5 Lietotne ir pieejama ikvienam Lietotājam. Ja Lietotājs vēl nav sasniedzis 13 gadu vecumu (attiecībā uz datu apstrādi) vai 14 gadu vecumu (attiecībā uz veselības informācijas apstrādi), Lietotni drīkst izmantot tikai ar vecāka vai cita tiesiskā pārstāvja ziņu. Šādā gadījumā Lietotnes lejupielādi un informācijas sniegšanu, tostarp par simptomu pašpārbaudi veic nepilngadīgā Lietotāja vecāks vai cits tiesiskais pārstāvis. Šāda nosacījuma mērķis ir nodrošināt ikvienas personas tiesības uz veselību un informācijas pieejamību, vienlaikus īstenojot nepilngadīgo personu papildu aizsardzības nosacījumus. Lietotnes noteikumi nekādā veidā neliedz ikvienai personai saņemt nepieciešamo atbalstu saistībā ar Covid-19 ārpus Lietotnes citos pieejamos veidos. 3.6 Lietotne šobrīd ir paredzēta izmantošanai tikai Latvijā. Lietotnes darbība ārpus Latvijas var nebūt pilnīga. 3.7 Lai nodrošinātu iespējami objektīvāku Lietotnes darbību: 3.7.1 Lietotni ir nepieciešams izmantot katram Lietotājam tikai individuālā veidā. Ja Lietotājs vienlaikus izmanto vairākas galiekārtas, būtiski, ka Lietotne ir lejupielādēta vismaz vienā no galiekārtām. Tas nodrošinās, ka informācija pret konkrēto Lietotāju būs objektīvāka un Lietotāja galiekārtām neradīsies lieks dublējums savā starpā. 3.7.2 Ja Lietotne ir uzstādīta galiekārtā, kas lietošanā pieejama arī citai personai vai ko izmanto vienlaikus vairākas personas, Lietotāja pienākums ir informēt ikvienu šādu personu par uzstādīto Lietotni un tās iestatījumiem un saņemt šo personu saskaņojumu. Šādā gadījumā, ja tiek saņemta informācija par iespējamo kontaktu ar Covid-19, Lietotāja pienākums ir sadarboties ar SPKC un vērst SPKC un šo citu personu, kas izmanto Lietotāja galiekārtu, uzmanību, ka kontaktā var būt bijis nevis Lietotājs, bet cita persona, kas faktiski izmanto Lietotāja galiekārtu. 3.7.3 Ja Lietotājs galiekārtu nodod citai personai vai kā citādi nolemj galiekārtu vairs neizmantot, Lietotāja pienākums ir pirms tam izdzēst Lietotni no šādas galiekārtas. Lietotājs ir atbildīgs par personas datu aizsardzības pārkāpumu, ja šo Lietotnes noteikumu 3.7.punktā minētie nosacījumi netiek ievēroti. 3.7.4 Ja Lietotājs esošās galiekārtas vietā sāk izmantot jaunu galiekārtu, jaunajā galiekārtā nepieciešams no jauna lejupielādēt Lietotni un norādīt Lietotāja izvēlētos iestatījumus (bluetooth, paziņojumus (notifikācijas) u.c.). Lietotnes darbība jaunajā galiekārtā tiks uzsākta no jauna.
3 no 6 3.8 Lietotne ir būtisks atbalsts Covid-19 izplatības apturēšanā, tomēr Lietotne nekādā veidā nesniedz individuālus medicīniskos padomus un Lietotnē pieejamā informatīvā informācija nav uzskatāma par individuālu medicīnisku konsultāciju vai diagnozi. SPKC un ārstniecības personu tiešajā saziņā ar Lietotāju sniegtajai informācijai ir prioritāte pār Lietotnē pieejamo informāciju. Ja Lietotājs sajūt simptomus vai ir konstatējis apstākļus, kas var liecināt par inficēšanos ar Covid-19, Lietotāja pienākums ir nekavējoties neatkarīgi no Lietotnē esošās informācijas sazināties ar ārstniecības personu, piemēram, savu ģimenes ārstu un veikt attiecīgus piesardzības pasākumus. 4 Lietotnes funkcionālais risinājums 4.1 Lai lietotu Lietotni, Lietotājam ir nepieciešama galiekārta (piemēram, mobilais telefons), kas piemērota Lietotnes darbībai, un datu pārraides pieejamība, kas dod iespēju lejupielādēt un lietot Lietotni. Lietotnes izmantošanai ir nepieciešama tikai Lietotnes lejupielāde un Lietotāja izvēlēto iestatījumu norāde. Lietotnes izmantošanai nav nepieciešams un netiek prasīts izveidot atsevišķu Lietotāja kontu vai sasaistīt to ar e-pasta adresi. 4.2 Lietotājam ir iespēja izvēlēties Lietotnē pieejamo valodu, kādā Lietotājam turpmāk tiks attēlota Lietotnes informācija. 4.3 Lai Lietotne darbotos patstāvīgi, ir būtiski regulāri pārliecināties, īpaši, ja Lietotājs dodas garākā pastaigā, ka galiekārta ir pietiekami uzlādēta un ir ieslēgtā režī. Lietotnes darbībai aicinām Lietotāju izmantot drošus datu pārraides risinājumusatvērts publiskais tīkls bez paroles var radīt Lietotāja galiekārtas kopējo ievainojamību. Izmantojot Lietotni, Lietotājam ir pienākums ievērot Lietotāja un trešo pušu starpā noslēgto līgumu nosacījumus, piemēram, par galiekārtas un datu pārraides izmantošanu. 4.4 Lai Lietotnei nepiekļūtu citas personas, Lietotāja pienākums ir aizsargāt savu galiekārtu, izmantojot pieejamos galiekārtas ekrāna aizsardzības risinājumus, un laiku pa laikam tos mainīt, īpaši, ja tie var būt kļuvuši zināmi citai personai, piemēram, ekrāna piekļuves kods un tml. SPKC nesaņem un neapstrādā Lietotāja izmantotās galiekārtas aizsardzības informāciju. 4.5 Kontaktu fiksēšanas un brīdināšanas funkcijas izmantošanai: 4.5.1 Lietotājam ir nepieciešams aktivizēt bluetooth tehnoloģiju. Lietotājs šo funkciju pēc izvēles var ieslēgt un izslēgt bez ierobežojuma. Tomēr, lai Lietotne darbotos pēc iespējas objektīvāk aktivizēt bluetooth ir īpaši svarīgi, ja Lietotājs dodas ārpus savas dzīves vietas un apmeklē publiskas vai citādi sabiedriski aktīvas vietas, kur ir iespējams potenciāli nejaušs vai neapzināts kontakts ar Covid-19 saslimušu personu. Lietotājam ir iespēja bluetooth jebkurā brīdī atkal izslēgt. Lai taupītu galiekārtas uzlādes enerģiju, Lietotājs bluetooth izslēgšanu var veikt, piemēram, ja ilgāku laiku atrodas vienatnē vai dodas gulēt. Uzsākot aktīvas gaitas, bluetooth funkciju ir būtiski atkal atcerēties ieslēgt. Lietotnē var tikt attēlots atgādinājuma paziņojums, ja bluetooth funkcija ilgāku laiku ir izslēgta. Ja tiek izmantota galiekārta ar operētājsistēmu, ko nodrošina Apple ir pietiekami, ja aktivizē bluetooth funkciju. Ja tiek izmantota galiekārta ar operētājsistēmu, ko nodrošina Android bluetooth funkcijas pilnai darbībai ir jāaktivizē arī GPS (atrašanās vietas funkcija). Tas nodrošina tikai kontaktu fiksēšanu. Šī prasība ir Android operētājsistēmas prasība, lai Lietotne spētu darboties, nevis Lietotnes prasība. Atrašanās vietas dati Lietotnē netiek saņemti un glabāti, kā arī nav pieejami SPKC. 4.5.2 Kontaktu fiksēšana notiek ar bluetooth starpniecību, sazinoties tuvumā esošām Lietotāju galiekārtām savā starpā. Fiksētie dati nedod iespēju identificēt konkrēto Lietotāju un tā atrašanās vietu. Fiksētais kontakts ir tikai Lietotāja galiekārtā šifrētā veidā. Brīdī, kad ir jauns Covid-19 saslimšanas gadījums, par ko saslimušais Lietotājs ir izvēlējies paziņot caur Lietotni, citu Lietotāju galiekārtas veic pārbaudi, lai pārliecinātos, vai konkrētā Lietotāja, kam ir konstatēts Covid-19, galiekārta ir bij usi kontaktā ar attiecīgā cita Lietotāja galiekārtu. Lietotne ar bluetooth palīdzību palīdz fiksēt kontaktus, kas var radīt Covid-19 inficēšanās risku. 4.5.3 Lai Covid-19 inficēšanās riska gadījumā SPKC būtu iespēja ar Lietotāju operatīvi sazināties, Lietotnē ir nepieciešams norādīt Lietotāja kontakttālruņa numuru (turpmāk kontakttālrunis). Kontakttālruni SPKC saņem tikai tajā gadījumā, ja Lietotāja galiekārta ir fiksēta kā potenciālais Covid-19 kontakta gadījums. Šādā gadījumā kontakttālrunis no Lietotnes tiek automātiski nosūtīts uz SPKC sistēmu, Lietotājam papildus nekas nav jāveic. Līdz tam informācija par Lietotāja Lietotnē norādīto kontakttālruni SPKC nav pieejama un netiek izmantota.
4 no 6 Lietotnē norādītā kontakttālruņa mērķis ir dot iespēju SPKC ātrāk apzināt Lietotāja kā potenciālā kontakta situāciju un uzklausīt pašu Lietotāju. Šādā brīdī saziņa ar Lietotāju sniedz būtisku atbalstu pašam Lietotājam, jo saīsina Lietotāja iespējamās neziņas ilgumu, novērš nepieciešamību Lietotājam pašam meklēt atbildes uz sev un sabiedrības veselībai būtiskiem jautājumiem, kā arī samazina Lietotāja dezinformācijas risku. SPKC šādu saziņu veic atbilstoši epidemioloģiskās drošības pasākumu pieejai, kas pielāgota Latvijas specifikai un var dot Lietotājam un sabiedrībai kopumā iespējami labāko rezultātu. Lietotnē norādītais kontakttālrunis netiek izmantots citiem ar Lietotni nesaistītiem mērķiem un netiek sniegts citām institūcijām vai trešajām personām. Lietotnes ietvaros konstatētais potenciālais kontakts nav uzskatāms par Covid-19 kontaktpersonu normatīvo aktu izpratnē un šādu statusu personai nosaka ārpus Lietotnes tvēruma saskaņā ar spēkā esošo regulējumu. 4.5.4 Ja Lietotājs izvēlas norādīt sava pārstāvja kontakttālruni, Lietotājs par to Lietotnē norāda atzīmi pie kontakttālruņa ievades lauka, pirms tam to saskaņojot ar savu pārstāvi. Ja Lietotājs ir nepilngadīga persona, vecāks vai cits tiesiskais pārstāvis Lietotnes lejupielādes gadījumā Lietotnē pēc izvēles norāda savu kā pilngadīgas personas kontakttālruni. 4.5.5 Lietotājam ir tiesības kontakttālruni jebkurā brīdī dzēst un mainīt, norādot citu savu aktuālo kontakttālruni. 4.5.6 Lai Lietotājam būtu iespēja saņemt Lietotnes paziņojumu par iespējamu kontaktu ar Covid-19 saslimušu personu (citu Lietotāju), nepieciešams, ka Lietotājs ir Lietotnē iepriekš aktivizējis bluetooth funkciju, kas dod iespēju šādu iespējamo kontaktu fiksēt. Lietotājs bluetooth funkciju var pēc izvēles ieslēgt un izslēgt jebkurā laikā. Paziņojumu saņemšana ir iespējama tikai par tiem kontaktiem, kurus ir bijusi iespēja fiksēt, kad ir darbojusies bluetooth funkcija. Paziņojuma saņemšana pati par sevi vēl neapstiprina, ka Lietotājam kā kontaktam būtu notikusi inficēšanās, tomēr kontakta esamība tam var radīt paaugstinātu risku. Lietotājam, kas saņem šādu paziņojumu, ir nekavējoties jāveic piesardzības pasākumi līdz brīdim, kad saziņā ar SPKC tiek izrunāti citi turpmāk veicamie soļi. 4.6 Simptomu pašpārbaudes funkcijas izmantošanai un līdzdalībai kopējā Covid-19 simptomu apzināšanā: 4.6.1 Lietotājam ir iespēja izvēlēties pašpārbaudi veikt tikai Lietotnes ietvaros vai arī ar pašpārbaudes informāciju dalīties ar SPKC. Lietotnes ietvaros informācija būs pieejama tikai Lietotājam, savukārt gadījumā, ja Lietotājs izvēlas sniegt informāciju SPKC, šāda informācija, neidentificējot konkrēto Lietotāju, tiks ietverta kopējā SPKC apkopojumā un tas sniegs atbalstu kopējai Covid-19 situācijas uzraudzībai Latvijā. 4.6.2 Lietotāju līdzdalība simptomu pašpārbaudē var dot būtisku atbalstu, lai laikus pamanītu jaunu Covid-19 simptomu parādīšanos un par to laicīgi informētu sabiedrību. Tāpat tas dod iespēju izvērtēt saslimstības dinamiku starp sabiedrības dažādām grupām. Pētniecības nolūkos Lietotājam ir iespēja pašpārbaudes informācijai, kas tiek iesniegta SPKC, pēc izvēles aizpildīt arī citus pieejamos Lietotnes informācijas laukus, piemēram, par vecumu, dzimumu un teritoriju (rajonu). Šāda informācija tiek saņemta veidā, kas nedod iespēju identificēt Lietotāju un tā atrašanās vietu, taču palīdz pamatotākā veidā pārraudzīt kopējo situāciju Latvijā. SPKC normatīvo aktu ietvaros sadarbojas ar zinātniekiem un pētniekiem, lai šāda informācija varētu dot atbalstu Covid-19 izpētei, bet vienlaikus aizsargātu katra individuālā Lietotāja tiesības un brīvības. 4.6.3 Lietotnē pieejamie pašpārbaudes jautājumi un pieejamās atbildes var tikt mainītas un periodiski pārskatītas. Lietotājam jāņem vērā, ka pašpārbaudē sniegtajai informācijai ir tikai informatīvs raksturs, ņemot vērā attiecīgā brīža pieejamo vidējās simptomātikas statistiku. Lietotāja pienākums ir patstāvīgi sekot līdzi saviem simptomiem un nekavējoties meklēt medicīnas darbinieku palīdzību, ja Lietotāja faktiskie simptomi saasinās vai liecina par Covid-19 inficēšanos. Lietotājam jāņem vērā, ka līdzīgi simptomi var būt pie dažādām saslimšanām un tikai medicīnas darbiniekam ir iespēja izvērtēt Lietotāja individuālo situāciju, lai noteiktu turpmākos ārstēšanās pasākumus. 4.6.4 Pašpārbaudes sadaļā Lietotāja sniegtā informācija netiek saglabāta Lietotnē, un Lietotājs pēc savas izvēles tās saturu savām vajadzībām var fiksēt ekrānuzņēmuma vai tml. veidā. 4.7 Aktuālās informācijas pieejamībai Lietotājam nav nepieciešams un netiek prasīts sniegt par sevi informāciju. Informēšanas sadaļā pieejamā informācija var tikt regulāri aktualizēta un mainīta un tai ir tikai informatīvs raksturs. Ja informēšanas sadaļa dod iespēju piekļūt trešo pušu informācijas avotiem, piemēram, mājaslapām, šādā gadījumā par šādas informācijas saturu un apstrādi atbild attiecīgais informācijas nodrošinātājs, un šādai informācijai var būt piemēroti atsevišķi nosacījumi. 5 Lietotnes darbības pieejamība
5 no 6 5.1 Lietotnes efektivitāte ir būtiski atkarīga no sabiedrības līdzdalības. Bez Lietotnes Lietotājam nebūtu iespējas uzzināt par virkni kontaktiem, kas var radīt Lietotājam risku īpaši tiem, kas ir nejauši vai neapzināti radušies. Tomēr Lietotnes darbību var ietekmēt atsevišķi faktori, piemēram: Ja Lietotājs tiekas ar personām, kam nav lejupielādēta Lietotne vai tās bluetooth funkcija ir izslēgta. Šādā gadījumā Lietotāja galiekārtai nav iespēja fiksēt šāda kontakta gadījumu un attiecīgi vēlāk par to informēt Lietotāju. Ja Lietotājs nav Lietotnē norādījis kontakttālruni vai arī nav sazvanāms uz Lietotnē norādīto kontakttālruniSPKC ir ierobežota iespēja sazināties ar Lietotāju, lai apzinātu Lietotāja situāciju un sniegtu atbalstu konkrētajam Lietotājam un sabiedrībai kopumā. Lietotājam nav iespēja Lietotnē saņemt Covid-19 saslimušās personas aktivizēto automātisko brīdinājuma paziņojumu, ja Covid-19 saslimušais Lietotājs ir izvēlējies neizmantot Lietotnes piedāvātās paziņošanas iespējas. Šādā gadījumā ārpus Lietotnes SPKC iespēju robežās veic normatīvajos aktos paredzētos pasākumus, lai manuāli apzinātu šādus kontaktus un tie varētu uzsākt nepieciešamos piesardzības pasākumus. Lietotnes darbība var tikt ietekmēta tajos gadījumos, ja Lietotājs pārvietojas bez galiekārtas un attiecīgi galiekārtai nav iespēja fiksēt sastaptos kontaktus vai arī galiekārta ir atstāta vietā, kas ir sabiedriski aktīvi apmeklēta, bet pats Lietotājs atrodas citā vietā šādā gadījumā galiekārtas fiksētie kontakti var nebūt objektīvi pret konkrēto Lietotāju. Lietotne var nedot pilnīgu ieskatu, ja Lietotājs ir, piemēram, medicīnas darbinieks, kas ikdienā sniedz atbalstu Covid-19 pacientiem, izmantojot tam paredzētos aizsarglīdzekļus (cimdus, sejas masku un tml.). Šādā gadījumā Lietotnes sniegto brīdinošo informāciju nepieciešams interpretēt atbilstoši praksē jau veiktajiem aizsardzības pasākumiem. Atsevišķos gadījumos Lietotnes darbību var ietekmēt arī citi ārējie faktori, tostarp apkārtesošais reljefs vai materiāls, piemēram, ja galiekārtas atrodas dažādās automašīnās, bet faktiski Lietotāji tuvumā sazinās caur atvērtu automašīnas logu. Šādā gadījumā var rasties kontakts, ko galiekārtai nav iespēja fiksēt. Atsevišķos gadījumos galiekārta var fiksēt kontaktu, ja Lietotāji atrodas tuvumā, piemēram, pie plānas viegla materiāla pagaidu sienas, taču faktiski starp Lietotājiem nav fiziskais kontakts. Tomēr praksē šādi vai līdzīgi izņēmuma gadījumi ir salīdzinoši reti pret kopējo Lietotnes pamatoti fiksēto gadījumu apjomu. 5.2 Lietotne ir veidota, izmantojot iespējami labākās šā brīža iespējas, tomēr tas var nenodrošināt, ka Lietotne pilnīgi vienmēr un visur ir pieejama, un tās darbībā var būt atsevišķi pārtraukumi, piemēram, lai veiktu pilnveidojumus, tehniskos uzlabojumus un atbilstību jaunākajām normatīvo aktu prasībām un rekomendācijām. Iespēju robežās par šādiem pārtraukumiem Lietotnē tiks ievietots paziņojums, tomēr steidzamos gadījumos, īpaši, ja tas var ietekmēt Lietotnes drošību vai Lietotāju aizsardzību, Lietotnes darbība var tikt pārtraukta vai ierobežota daļēji vai pilnībā uzreiz bez papildu informēšanas. Tehniskās neprecizitātes un pārrakstīšanās var tikt novērsta bez Lietotāju papildu informēšanas. Laiku pa laikam var tikt veikti arī Lietotnes atjauninājumi, lai pilnveidotu Lietotnes darbību, funkcionalitāti vai pielāgojumus atbilstoši izmantoto tehnoloģiju izmaiņām vai drošības prasībām. Lietotājam var tikt lūgts arī manuāli veikt šādus Lietotnes atjauninājumus. Atkarībā no atjauninājumu specifikas Lietotnes darbība var būt ierobežota vai pārtraukta līdz jaunāko atjauninājumu uzlikšanai. 5.3 Lietotne ir tāda, kāda tā ir, un tā neuzliek SPKC papildu pienākumus vai saistības. Lietotne ir tikai papildrīks SPKC darbībā, un tas nav primārais un obligātais veids, kā SPKC var konstatēt iespējamos Covid-19 kontaktus. SPKC nav pret Lietotāju atbildīgs, ja Lietotnes darbība jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama vai ir traucēta. Tas neietekmē Lietotāja tiesības saņemt normatīvajos aktos paredzēto SPKC atbalstu citos pieejamos veidos, tostarp sazinoties ar SPKC pa SPKC informatīvo tālruni. 5.4 Lietotājam ir tiesības dzēst Lietotni jebkurā laikā, tādējādi pārtraucot Lietotnes turpmāku pieejamību. Informācija, kas ir saņemta līdz Lietotnes dzēšanai, tiek apstrādāta saskaņā ar šīs Lietotnes privātuma politiku un piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Lietotājam ir tiesības no jauna lejupielādēt Lietotni saskaņā ar šiem Lietotnes noteikumiem. 5.5 Lietotājs ir atbildīgs par darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot Lietotni, tostarp par Lietotāja sniegtās informācijas patiesumu un tiesiskumu šādu informāciju SPKC sniegt. Lietotnes darbība var tikt ierobežota uz laiku vai pilnībā, ar vai bez brīdinājuma, ja Lietotājs pārkāpj šos Lietotnes noteikumus vai piemērojamos normatīvos aktus, darbojas negodprātīgi vai kā citādi prettiesiskā veidā aizskar SPKC vai citu Lietotāju un personu tiesības un intereses. Lietotāja pienākums ir nekavējoties sazināties ar SPKC un neveikt darbības, kas var radīt kaitējumu, ja saistībā ar Lietotnes izmantošanu Lietotājam ir kļuvusi zināma informācija, kas nepamatoti var skart citu personu tiesības un intereses, piemēram, ja Lietotnes galiekārta un/vai kontakttālrunis, kas Lietotnē norādīts saziņai ar SPKC, ir nodots lietošanā citai personai, neizdzēšot Lietotni.
6 no 6 5.6 Lietotnes izmantošana jebkādiem citiem mērķiem, tostarp mēģinājums iegūt caur Lietotni citu Lietotāju datus vai veidot kombināciju ar citām savām datu bāzēm vai tehnoloģiskiem risinājumiem, ir aizliegta. Atbildība par šādu rīcību tiek noteikta saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. 5.7 SPKC patur tiesības mainīt Lietotnes saturu, apturēt vai slēgt kādu tās daļu vai visu Lietotni pilnībā, ja Lietotnes turpmāka uzturēšana vairs nav nepieciešama; tas rada nesamērīgus tehniskos, finansiālos vai administratīvos resursus; tas ir nepieciešams, lai īstenotu normatīvo aktu izmaiņas vai to nosaka cits tiesisks pamats. Informācija, kas SPKC ir saņemta līdz šādām izmaiņām, tiek apstrādāta saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. 6 Intelektuālais īpašums 6.1 SPKC piešķir Lietotājam bezmaksas, ierobežotu, atsaucamu, neekskluzīvu, nenododamu vispasaules lietošanas licenci lejupielādēt, uzstādīt un lietot Lietotni tikai personiskiem, nekomerciāliem nolūkiem saskaņā ar šiem Lietotnes noteikumiem. Lietotājs drīkst uzstādīt Lietotni galiekārtā, kas ir Lietotāja īpašumā vai kontrolē. 6.2 Lietotnes saturs, tostarp visa informācija, logotipi, preču zīmes, ikonas, attēli, kā arī Lietotnes dizains, noformējums un programmatūra ir SPKC vai piesaistīto partneru īpašums, vai tiek izmantots saskaņā ar trešo personu atļaujām, kas piešķir attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības uz to izmantošanu. 6.3 Lietotājam ir aizliegts pilnībā vai daļēji pavairot, izplatīt, pārveidot, atvasināt, lejupielādēt, pārraidīt un jebkādā citā veidā izmantot Lietotnes saturu, kas uzskaitīts šo Lietotnes noteikumu 6.2.punktā, kā arī jebkuru no Lietotnes programmatūrām, kas nepieciešamas Lietotnes darbībai, ja tam iepriekš nav saņemts rakstisks SPKC saskaņojums vai nav saņemts trešo pušu tiesisks saskaņojums, vai tā nav neatņemama Lietotnes izmantošanas sastāvdaļa. 6.4 Lietotnes un tās atjauninājumu maldinoša atdarināšana, pārveidošana, pielāgošana, prettiesiska licences izsniegšana trešajām personām, prettiesiska pirmkoda atšifrēšana, dekompilēšana, dekonstrukcija, izjaukšana vai cita veida kaitniecība Lietotnes darbībai ir aizliegta. 6.5 Lietotnes nosaukuma domēna vārda un apakšdomēna vārda negodprātīga izmantošana pretēji Lietotnes būtībai un ar SPKC nesaskaņotā veidā, kā arī jebkāda ar to saistīta sabiedrības maldināšana ir aizliegta. 6.6 Lietotnes saturu aizsargā normatīvie akti, kas regulē intelektuālā īpašuma tiesības. 7 Izmaiņas Lietotnes noteikumos 7.1 SPKC ir tiesības mainīt un atjaunināt Lietotnes saturu, tostarp jebkuru Lietotnes dizaina un konfigurācijas elementu, kā arī vienpusēji mainīt šos Lietotnes noteikumus. Informācija par Lietotnes noteikumu izmaiņām tiks norādīta Lietotnes noteikumu atjauninātajā versijā, norādot Lietotnes noteikumu aktuālo datumu. Lietotājam ir pienākums iepazīties ar aktuālo Lietotnes noteikumu redakciju, kas ir pieejama Lietotnē. 7.2 Ja Lietotājam nav pieņemamas ar Lietotnes aktualizāciju veiktās Lietotnes vai Lietotnes noteikumu izmaiņas, Lietotājam ir pienākums pārtraukt Lietotnes izmantošanu un dzēst to no galiekārtas. Lietotnes turpināta izmantošana ir apstiprinājums, ka Lietotājs ir iepazinies ar Lietotājam sniegto atjauninājumu informāciju un Lietotājam tā ir saprotama un saistoša. 8 Citi noteikumi 8.1 Lietotnei ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Jautājumus, kas nav ietverti šajos Lietotnes noteikumos, risina saskaņā ar Latvijas Republikā piemērojamajiem tiesību aktiem un demokrātiskas valsts principiem atbilstoši Lietotnes mērķim un būtībai. 8.2 Visus strīdus, kas radušies saistībā ar Lietotni, puses risina sākotnēji sarunu ceļā, vēršoties pie SPKC. Ja vienošanos neizdodas panākt, strīdu risina saskaņā ar normatīvajiem aktiem, nepieciešamības gadījumā vēršoties Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības. 8.3 Ja kāds no šiem Lietotnes noteikumu punktiem kļūst nepiemērojams vai spēkā neesošs, tas neietekmē pārējo Lietotnes noteikumu punktu spēkā esamību. 8.4 Informācija saziņai ar SPKC, lai saņemtu papildu informāciju par Lietotni vai arī, ja Lietotājs vēlas sniegt savu viedokli vai dalīties pieredzē saistībā ar Lietotni, kā arī ikvienā citā jautājumā, kas ir SPKC kompetencē: adrese: Duntes iela 22, k-5, Rīga, Latvija, LV-1005 tālrunis: +371 67501590, tālrunis jautājumiem par Covid-19: +371 67387661 fakss: 67501591 mājaslapa: https://spkc.gov.lv e-pasts: pasts@spkc.gov.lv

Kontakti

Kontakti medijiem

prese@spkc.gov.lv


Uzziņas par Covid-19 un lietotnes darbību

67387661


Cita noderīga informācija šeit.